Моментът, в който се намираме, е критичен за всички и изглежда, че пишем нова история в страниците на човечеството. Краят му зависи от много фактори, но езерото с риби определено може да компенсира стреса и ни направи щастливи! Вижте допълнително подстраница „Есетрови риби“.Вижте допълнително страница Японски шаран.Вижте допълнително страница Златни риби.
Рибовъдна ферма в Италия

 

 


Златна червеноперка

Scardinius erytrophalmus,(Linnaeus,1758)

Размери:

Makсимален размер 35 см.,в аквариум или декоративно езеро е 20 см.

Местообитание:

Европа без Иберийския полуостров

Оптимални условия:

червеноперки

златни червеноперки

& Температура 4–24°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 4–20°H .Вижте допълнително подстраница Абиотични фактори на околната среда.

Храна:

Храни се с нишковидните водорасли по лилийте и стените на водоема, с насекоми и тяхните ларви и с храна за езерни риби.


Полов диморфизъм:

Пролетно време при мъжките се появяват характерните за семейство шаранови бели брадавици по хрилните капачета и предните перки. Женските са с добре оформено коремче.

Размножение:

Пускаме в просторен аквариум с туфи роголистник ято от 4–5 мъжки с 2–3 женски. След като хвърлят хайвера, отделяме родителите. Частично подменяме до 1/2 част от водата и добавяме метиленово синьо. Ембрионите се развиват към 36 час, а личинките проплуват около 3–4 денонощие. Захранваме ги с твърдо сварен жълтък, като паралелно даваме науплиуси на артемия или на циклопс.

Поведение:

Плува на ята в горните и средни водни слоеве.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови и есетрови риби с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерий.Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.Не трябва да се използва за лечение малахитово зелено към което са чуствителни!


Златна Орфа (Маздруга)

 

 

Leuciscus idus, Linnaeus, 1758

 

Размери:

 

Максимален размер 80 см.в аквариум и езеро достига 30см.

Местообитание:

 

Европа.

Оптимални условия:

златни орфи

 

Температура 4–20°С, рН;7, dH 5–20°H.

Храна:

 

Храни се комбинирано – и с животинска(гарантирано унищожава всички комари и техните ларви), и с растителна храна,с удоволствие приема храна за езерни риби.

Полов диморфизъм:

 

Напролет мъжките имат бели брадавици на хрилното капаче и предните гръдни перки. Женските са с добре оформено коремче.

Размножение:

В природата април-юли. В аквариума – чрез хормонални инжекции. Ембрионите се развиват за 5 дни при 18,5–22°C. След проплуване на личинките се захранват комбинирано с науплиуси на артемия и инфузория.

Поведение:

 

Миролюбив вид, плуващ на ята в повърхностните водни слоеве.По някой път изкача над водата за да хване летящи насекоми.Хапва и хайвер и новоизлюпени личинки плуващи по повърхността.


Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови и есетрови риби с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерий.Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.Не трябва да се използва за лечение малахитово зелено към което са чуствителни!

Златист Лин

Tinca tinca, Linnaeus, 1758

Размери:

Максимален размер 40 см.

Местообитание:

Европа.

Оптимални условия:

златен лин

оранжев лин

Температура 4–24°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 5–15°H.

Храна:

Храни се комбинирано с животинска(дентридни организми:червей,ларви на насекоми,ракообразни) и растителна(водорасли влючително нишковидни,мека водна растителност)както и храна за езерни риби.

Полов диморфизъм:

Мъжките имат характерни брадавици на хрилното капаче и гръдната перка.

Размножение:

Размножават в природата през април–юни. Двойката хвърля на порции до няколкостотин хиляди хайверни зърна. Инкубационният период е около 72 часа. След петото денонощие проплувалите личинки захранваме с науплиуси на артемия. Нарастват бавно и неравномерно.

Поведение:

 

Миролюбив вид, плуващ в средните и придънни водни слоеве. Селекционирана е златиста и синя порода.

Виолетка (Горчивка)

 

 

Rhodeus sericeus amarus, Bloch, 1782

Размери:

10 см

Местообитание:

Европа и Западна Азия.

виолетки

виолетки

Оптимални условия:

Температура 14–24°С,неутрална рН;7,средна твърдост dH 5–15°H.

Храна:

Храни се с храна с малки размери,включително ларви на комари и нишковидни водорасли.Приема и храна за езерни риби.

Полов диморфизъм:

През размножителния период май–юли, мъжките са оцветени във виолетово.

Размножение:

То е уникално. Женската се е изхитрила да снася хайвера с помощта на тръбичка в мантийната празнина на речната мида, където мъжкият ги опложда. В зависимост от температурата след 15 до 20 дни малките напълно оформени напускат своеобразния си инкубатор.

Поведение:

Миролюбив вид, плуващ на малки ята в близост до водната растителност.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерий.Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Хибриден толстолоб

Hypophthalmichthis nobilis, Rich X Hypophthalmichthis  molitrix Val.

Размери:

в язовири до 1 м. в езера до 40 см.

Местообитание:

Хибрид, полу­чен при кръстосване на пъстър и бял толстолоб.  Те произхождат от водоемите на Източна Азия – от Амур до Южен Китай.

Оптимални условия:

Температура 18­–25°С, pH 6,5–7,5, dH 2–8°H. Чувствителен е към кислороден дефицит.

Храна:

Храни се с фито- и зоопланктон.

Полов диморфизъм:

Полово зрели рибките стават след 5 години.  Мъжките имат характери иглички по вътрешната част на гръдните перки.

Толстолобчета

Толстолобчета 14-16 см.

Размножаване:

С хормонални инжекции. Ембрионите се развиват за 22–36 часа, а след 3–5 денонощия захранваме личинките с науплиуси на артемия.

Поведение:

Плува на ята. Миролюбив вид, подходящ за отглеждане във декоративното езерце.

Бял амур

Ctenopharingodon idella Valenciennes,1844

Размери:

В големи водоеми до 1.20 см. в езерца 40 см.

Meстообитание:

Източна Азия

Оптимални условия:

Температура 4-24°С,рН 7,dH 4-20°Н,

амур

Бял амур

Храна:

Предимно растителна(мека растителност, водна леща,нишковидни водорасли), но приема и животинска(ларви, ракообразни).

Полов диморфизъм:

Мъжките  са по-стройни и на гръдните перки имат бодилчета.

Размножение:

Чрез хормонални инжекции.При температура 21–25°С  ембрионите се развиват между 23-33 часа,а личинките проплуват  след 70–85 часа. Захранваме ги комбинирано с твърдо сварен жълтък и науплиуси на артемия.

Поведение:

Плуват на ята в средните и горни водни слоеве.


Бял Амур албинос

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови и есетрови риби с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерий.Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Виюн


Мisgurnus fossilis (Linnaeus,1758)

 Местообитание:

Виюните са распостранени в Източна и  Северна Европа.

Размери:

до 25 см

Оптимални условия:

2–26°С,неутрална рН 7,средно теърда dH 4–20°Н

виюн

Виюн

Храна:

Дентритни организми (ларви, червеи, милюски и органични остатъци)

Полов диморфизъм:

Мъжките са по-стройни и имат малки бодилчета на гръдните перки. По време на „брачния период“ корема им е розово червен.

Размножение:

През периода април – юни виюните групово хвърлят хайвер. Личинките проплуват след 7–8 дни. Захранват се с науплиуси на артемия, микрочервейчета(нематоди) и твърдо сварен жълтък.

Поведение

:Като типично дънни риби те стоят зарити в пясъка. От време на време поема въздух от повърхността. Преди влошаване на времето рибките излизат на повърхността и плуват неспокойно.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерий.Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Kротушка


Cobio gobio, Linnaeus 1758

Местообитание;

Обитава водоемите на Европа и Азия (главно Русия).

Размери:

средната дължина е 5-10 см.,максимално достига 12 см.

Оптимални условия:

Отглежда се в добре аерирани просторни аквариуми или езера.Чуствителни са на кислороден дефицит!.Необходима е мощна

кротушка

Кротушка

аерация,филтрация и седмична подмяна до 1/3 на водата.Оптималната температура е 16-22•С.Водата е със средна твърдост 5-15•Н,киселинността е неутрална до леко алкална рН 7-7,5.

Храна;

Храни се с дентрит(дребни ларви,червей,водорасли,органични остатъци по дъното)

Полов диморфизъм:

По-добре изразен през пролетта и началото на лятото.Женските са видимо по-едри с добре оформено коремче и кръгла анална папила.Полово зрели са към 3-4 година при расмер 8 см.

Размножение:

През юни-юли хвърлят на ята порции лепящ се хайвер в меката водна растителност или чакълесто дъно.Проплувалите личинки се захранват с микрочервей (нематоди) или науплиуси на артемия.

Поведение:

Миролюбив вид,плува в дънните водни слоеве,обича да се притаява в укрития по дъното.Групира се в пасаж.Подходящи са за съвместно отглеждане в езерото с други миролюбиви риби,тъй като се явяват „хигиенисти“ на дъното.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерий.

 

 Албиносен европейски Сом

 Silurus glanis (Linnaeus,1758)

 Местообитание:

Сомовете са распространени в  Европа и Азия.

Размери:

Максимално е  5 метра и 300 кг тегло,в малък водоем обикновенно достига 1 метър и 5 до 8 кг.Албиносен европейски Сом

Оптимални условия:

Температа е 2–26°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 4–20°Н

Храна:

Дентритни организми (ларви, червеи, милюски ,жаби и риби)

Полов диморфизъм:

Мъжките са по-стройни и имат малки бодилчета на гръдните перки. По време на „брачния период“ корема им е розово червен.

Размножение:

През периода  юни-юли сомовете  хвърлят хайвер в ями направени от мъжкия.Бащата охранява гнездото до проплуването на личинките ( след 7–8 дни). Захранват се с науплиуси на артемия, микрочервейчета(нематоди) и твърдо сварен жълтък.

Поведение

Като типично дънни риби обитават придънните водни слоеве като обичат да са в укритие.Всеизвесно е, че зрението на сома е много слабо развито дори може да се каже, че той е почти сляп. Сетивните му качества са добре развити. Сомът е активен лятно време при повишаване на температурата на водата. Зимата той ляга на дъното, като изпада в летаргия. Пробужда се от зимен сън към средата на април и започва да ловува чак до ноември

Съвместимост:

Отглеждаме ги самостоятелно поради хищническото поведение!

Болести:

Боледуват от характерните за сомообразни риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерий.Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Върловска ( Блескун)

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

 Местообитание:

Европа. Долните течения на постоянни реки и крайбрежни сладководни езера. Обитава тихи води, обрасли с висша водна растителност.

Размери: Достига максимална дължина 9–12 cm. Продължителността на живот е около 5 години

Върловка,Блескун

върловка,блескун Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

Оптимални условия:

Температа е 2–26°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 4–20°Н

Храна:

Храни се с фитопланктон и зоопланктон.

Полов диморфизъм:

Мъжките са по-стройни и обикновенно достигат до 7-8 см,а женските са с добре изразено коремче.

Размножение:

Размножава се в ято.Съзрява полово на втората година.През периода април- юни  върловките  хвърлят хайвера си в туфи от водните растения в плитките части на водоема.

Женските отлагат хайверните зърна спираловидно около стъблата на растенията, чрез удължената си урогенитална папила. Плодовитостта на женските е между десетки до стотици хайверни зърна.

.В  зависимост от температурата  личинките проплуват след 7–8 дни. Захранват се с науплиуси на артемия, микрочервейчета(нематоди) и твърдо сварен жълтък.

Поведение

Обитават повърхностните водни слоеве като се групират в ято.Миролюбив вид…..

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви видове.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерий.Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

 

Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.
Вижте допълнително подстраница „Есетрови риби“.Вижте допълнително страница Японски шаран.Вижте допълнително страница Златни риби.

 

прибиране на рибите

Други Рибиstrongh4