Водорасли

ezzero OzzanoЗа разлика от природните води, в малкия обем на аквариума и езерцето водораслите са вредни.

Синьозелени водорасли (Cy­an­o­phuceae).

Те са много видове и бурно се разрастват при силно осветление на аквариума или езерото. Прекомерното им развитие коригираме чрез затъмняване, специализирани препарати,растителноядни риби.

Диатомови водорасли.

Появяват се при слабо осветление във вид на кафява коричка по стъклата и дъното. Отстраняваме ги механично и чрез увеличаване на осветлението.

Зелени (Chlerephycelae) и си­­фо­­нови (Siphonals) водорасли.

Появяват се при силно осветление, като полепват по стъклата, дъното и водните растения във вид на зелен налеп. За някои от рибите са любима храна. Коригира се с намаляване на осветлението и използване на растителноядни риби.

Червени (Rhodophycelae) водорасли.

Представляват кафяво-зелен налеп. Те са много трудни за отстраняване и най-добре е да промием и прочистим грунда и целия аквариум. Съществуват и препарати за отстраняването им, но те са токсични.

Висши водни растения

Правилното биологично равновесие в аквариума и езерото е невъзможно без тяхното присъствие. Чрез процеса фотосинтеза те отделят кислород и поглъщат въглеродния двуокис. Някои служат за храна на растителноядните риби, други са необходимо убежище и субстрат при размножение.
В акваристиката е прието растенията да се разделят на три групи: плуващи на повърхността, плуващи във водата и растения, вкореняващи се на дъното.
– плуващи на повърхността. Те се нуждаят от ярка светлина, при добри условия бурно се размножават и могат да засенчат аквариума и езерото. Техни представители са:

Семейство Ричиеви
Ricciaceae

ричия
Това семейство са мъхове обитаващи влажните места и водоеми в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Нова Зеландия и Африка.

Ричия
Riccia fluitans, Linnaeus, 1753

Местообитание: Разпространена е повсеместно във незамръзващи водоеми.
Оптимални условия: Оптималната температура е 18–25°С. Нуждае се от ярко осветление.
Размножение: Размножава се вегетативно, при добри условия до бурно. Периодически трябва да се отстранява.

Семейство Фонтиналисови
Fontinalaceae

Растенията от това семейство са многолетни водни мъхове, разпространени в Северна и Южна Америка, Азия и Африка.

Кладенчов мъх
Fontinalis antipyretica, Linnaeus, 1753

фонтиналис
Местообитание: Разпространен е повсеместно.
Оптимални условия: Развива се добре при температура 10–20°С неутрално рН и твърда вода.
Размножение: Размножава се вегетативно.

Семейство Хипнови
Hypnaceae

Представителите са листни водни мъхове, като тропическите са подходящи за аквариум.

Явански воден мъх
Vesicularia dubyana
(C. Müller, 1908).

явански мъх
Местообитание: Индо-малайския регион.
Оптимални условия: Оптимална температура 22–30°С. Светлината е разсеяна.
Размножение: Размножава се вегетативно.

Семейство Воднолещови
Lumnaceae

Съставът на семейството включва около 40 вида, разпростра­нен в целия свят.

Водна леща
Lemna minor, Linnaeus, 1753

Местообитание: Разпростра­нена е във водоемите по цял свят.водна леща
Оптимални условия: Оптимална температура 8–30°С. При силно осветление се раз­мно­жава бурно и е необходимо да се отстранява частично.
Размножение: Чрез израстъци, които се отделят от майчиното растение.

Семейство Рогови
Parkeriaceae

Видовете от това семейство са водни и земноводни папрати, разпространени в тропическите водоеми.дъпче

Дъбчета
Ceratopteris cornuta
(C. Bouvois) и Ceratopterius thalistroides.

Местообитание: Разпространени са в тропическите води.
Оптимални условия: Оптимална температура 23–28°С. Нуждаят се от силно осветление.
Размножение: Размножава се вегетативно. Има две две форми – плуваща и вкоренена.

Семейство Салвиеви
Salviniaceae

Това са малки плаващи растения без коренова система, раз­про­странени в Централна и Южна Азия, Африка, Северна и Южна Америка.

Пистия (водна салата)
Pistia stratiotes,  Linnaeus 1753

Местообитание: Родина тропическа Африка.пистия
Оптимални условия: Оптимална температура 6–28°С.
Размножение: Размножава се вегетативно, при добри условия до бурно. Периодически трябва да се отстранява. В аквариума трябва да има покривно стъкло за по-добър микроклимат – по влажна среда.

Воден хиацинт (Воден зюмбюл)
Eichhornia crassipes (Martius)

Местообитание: Родина Централна и Южна Америка.
Оптимални условия: Оптимална температура 20–26°С. Внимателно боравим с нея, тъй като е трошливо растение.воден хиацинт
Размножение: Цъфти юни-август с виолетови тичинки. В аквариума трябва да има покривно стъкло за по-добър микроклимат – по влажна среда.

Род Стрелолисти
Sagittaria

Многогодишни растения с около 30 вида, разпространени в Северна Америка.

Стрелолист широколистен
Sagittaria platyphylla,  (G. Engelmann) J. G. Smith.

Местообитание: Разпростра­нен в езерата и блатата на централните и южни американски щати. Растението е многогодишно и развива два вида листа – плуващи във водата и  на повърхността.стрелолист широколистен
Оптимални условия: Оптималната температура е 25°С, но издържа и до 15°С. Желателно е аквариумът да бъде покрит.
Размножение: В аквариума се размножава предимно вегетативно.

Семейство. Хидро­хари­еви
Hydrocharitaceae

Семейството обединява огромен брой многогодишни водни треви, обитаващи субтропичните и тропични зони.

Род Валиснерия
Vallisneria

Спираловидна валиснерия
Vallisneria spiralis L., 1753


Местообитание Разпростра­нена повсеместно в недълбоките води на тропичната и субтропична климатична зона.
Оптимални условия: Оптималната температура 22–24°С. Желателно е водата да е без железни примеси, добре аерирана и филтрирана. Нуждае се от силно осветление.
Размножение: Размножава се вегетативно с помощта на подпочвени израстъци.

Гигантска валиснерия
Vallisneria gigantea Graebn., 1912

Местообитание: Папуа – Нова Гвинея, Малайзия, Филипините.
Оптимални условия: Расте в топла 22–30°С и чиста вода.
Размножение: Въпреки че цъфти в аквариума, размножава се вегетативно с помощта на подпочвени израстъци.

Род Елодея, Еludea

Елодея (водна чума)
Elodea canadensis Michx., 1803

Местообитание: Родината й е Северна Америка, адаптирана е в целия свят.
Оптимални условия: Оптимална температура до 22°С. Нуждае се от ярко осветление. Расте добре на пясъчно-торфна смес.
Размножение: Размножава се бурно и периодически трябва да се отстранява. Любима храна на растителноядните риби.

Семейство Роголистници
Ceratophyllaceae

Обединява множество лишени от корени плуващи във водата тънкостеблени треви.

Род Роголистници
Ceratophyllum

Роголистник
Ceratophyllum demersum,  Linnaeus, 1753

Местообитание: Разпространена повсеместно.
Оптимални условия: Температура 10–20°С. Явява се естествен филтър.
Размножение: Вегетативно -чрез връхчетата на китката.

Семейство Нимфееви
Nympheaecae

Обединява многогодишни водни растения със силно развита коренова система

Род Водни лилии
Nymphaeae

Бяла водна лилия
Nymphaea alba, L. 1753


Местообитание: Живее в бавно течащи и застояли води в страните с умерен климат.
Оптимални условия: През лятото 18–25°С, а през зимата около 3°С. Необходимо е допълнително аерирано на езерцето. Важно е през зимата да не замръзва коренището. Максимална дълбочина 3 м.
Размножение: Вегетативно- чрез разделянето на коренището на сегменти.

Род Нуфар
Nuphar, Sibth et Sm.

Голям нуфар, Nuphar lutea, de Candolle 1821

Местообитание: Живее в бавно течащи и застояли води в Европа и Северна Азия.
Оптимални условия: През лятото 18–25°С, а през зимата около 3°С. Необходимо е допълнително аерирано на езерцето. Важно е през зимата да не замръзва коренището. Максимална дълбочина 1,5 м.
Размножение: Вегетативно- чрез разделянето на коренището на сегменти или издънки.

Лотус
Nymphaea Spec. Lotus

Местообитание: Расте във водоемите на Шри Ланка.
Оптимални условия: Температура през лятото 25–28°С, а през зимата 18–20°С. Необходимо е ярко осветление.
Размножение: Може да се размножи в аквариума чрез луковици.

Семейство: Житни (Poaceae)

Род: Тръстика (Phragmites)

Тръстика (Phragmites)

Местообитание:Расте по бреговете на водоеми и устията на реки като създават гъста затревена ограда.
Оптимални условия:Тръстиките са влаголюбиви растения. Растат на дълбочина до половин метър основно във водоеми със застояли води, блата, делти на реки.ezzero OzzanoТе са много са удачни за естествено рамкиране на декоративното езеро.А чрез своята коренова система участват в биологичното усвояване на органичните отпадъци.
Размножение: Вегетативно- чрез разделянето на коренището на сегменти или издънки.