Семейство Шаранови
Cyprinae

Безспорно най-старите аквариумни обитатели са от семейство Шаранови. Те принадлежат към широкоразпространените риби и живеят в бавнотечащи и неподвижни води. Тялото им има хидродинамична форма и е симетрично. Характерен белег за тях е че притежават гълтачни зъби, разположени в 1 до 3 реда, служещи за механична обработка на храната. Окраската е много разнообразна. Мъжките са с по-стройно тяло и ярко оцветяване. На 1 см. дължина на рибата в аквариума трябват 1–1,5 л. вода. Необходима е аерация, филтрация, седмична частична подмяна на водата. Характерът им е миролюбив и общителен. Това са типично стадни рибки плуващи в оформено ято.

Род Барбуси (Пунтиус)

Barbus

Някои автори разделят рода на три отделни рода.

Барбус колхониус (Огнен барбус)
Barbus conchonius (Hamilton-Buchanan, 1822)

Размери: 12 см.
Местообитание: Произхожда от Северна Индия.
Оптимални условия: Температура 18–22°С, рН 7, dH 2–10°H.
Храна: Приема както жива, така и растителна храна с малки размери.
Полов диморфизъм: Гърдите и коремчето на мъжкия са оцветени в червено.
Размножение: Хвърля по двойки свободно неколкостотин прозрачни хайверни зърна. Хайверът има свойство да се прилепя. Веднага изваждаме производителите. Ембрионите се развиват след 24 часа. Личинките лежат на дъното около 4 денонощия. Стартова храна науплюси на дафния и на циклопси.
Поведение: Типично стадна рибка, плуваща повсеместно в оформено ято.
Съвместимост:Отглеждаме ги с други по-едри видове:барбуси,харацинидови,сомови,лабиринтови

Барбус латеристрига
Barbs Lateristriga, Cuvier и Valenciennes

Размери: 12 см.
Местообитание: Среща се във водоемите на Индокитай.
Оптимални условия: Температура 25–28°С, рН <7, dH 2–10°H.
Храна: Съотношението между животинска и растителна храна е 3:1.
Полов диморфизъм: Мъжкият е по-строен и червеникав.
Размножение: Хвърлят 400–500 малки прозрачни хайверни зрънца. Производителите изваждаме, за избегнем унищожението на хайвера. Частично подменяме ½ от водата.
Поведение: Общителна и миролюбива рибка, плуваща на ята в средните и долни водни слоеве.

Съвместимост:Отглеждаме ги с други по-едри видове:барбуси,лабео,харацинидови,сомови,лабиринтови

Барбус нигрофасциатус
Barbus nigrofasciatus (Gunther, 1868)

Размери: 6 см.
Местообитание: Обитава водоемите на Шри Ланка
Оптимални условия: Температура 22–26°С, рН <7, dH 2–10°H.
Храна: Със малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжките, особено през брачния период са оцветени в пурпурночервено.
Размножение: Личинките нарастват бавно и неравномерно.
Поведение: Черният барбус е миролюбив вид, плуващ в тъмните участъци на аквариума.
Съвместимост:Отглеждаме ги с други по-едри видове:барбуси,харацинидови,сомови,лабиринтови