Клас Риби

Разред Аципенсериформес Acipenseriformesс

Сем.Есетрови

Acipenseridae

Вижте подстраница Есетрови риби
Имат удължено рило и изтъняващо към опашката тяло. То е покрито с рогови образования с различни по форма и големина рогови шипчета.

Чига

Acipenser stellatus

Местообитание: Европа и Западна Азия.
Размери:Максимална дължина 1оо см.В езеро достига 30-55 см.
Оптимални условия: тем­пе­ратура 10–20°С pH>7,Не са подходящи затинени или обрасли с дънна растителност езера.
Храна: Дънни организми (чер­веи, мекотели, включи­телно малки рибки).
Полов диморфизъм:Половата папила на женската е овална и достига полова зрялост след 7 години.Главите и гръдните перки на мъжките след 5 годишна възраст са покрити с белезникакви брадавици.
Размножение: С хормонал­ни инжекции.
Поведение: Типичен дънен вид.
Съвестимост:Отглеждат се с кои,златни рибки и други миролюбиви риби с подходящ размер.

Семейство Полиптеросови

Polypteridae

Нигерийска змиорка

Erpetoichthys calabaricus

Местообитание: Западна Африка, главно Нигерия.
Размери: до 40 см.
Оптимални условия: Тем­пе­ратура 22–28°С, средна твърдост, рН <7.
Храна: Предимно тубифекс,хиромидна ларва и гранули (2-3 мм.).
Полов диморфизъм: мъж­кият 12–14 лъчи на аналната перка, при жен­ска­та 9.
Размножение: С хормо­нал­ни инжекции.
Поведение: Нощен хищни­че­ски начин на живот. Изска­чат от аквариума от въз­можно най-малкия отвор!
Съвместимост;Отглеждат се със средни или голями по-размери не хищни риби.

Разред Шаранообразни, Cyprinoformes

Този разред включва около 4000 вида, обединени в 26 семейства, които живеят в сладките и полусолени води в цял свят. Въпреки различията в размера, формата и оцветяването, видовете от разреда имат общи характерни признаци: Веберов апарат, служещ за възприемане на водното налягане, плавателен мехур, свързан с хранителния тракт.Храната е разнообразна. Получаването на потомство при някои от тях все още е трудно, може би защото тези рибки са стенобионти.

Подразред Харацинидови (Characinoidei)

Подразреда обединява повече от 1400 вида от 14 семейства, но систематиката не е напълно завършена. Харациновидовите са много разпространени в сладките водоеми на тропическа и субтропична Африка и Америка.
Отличителни белези са: малката перка, разположена на гърба до основата на опашката, наличието на люспи, липсата на мустачки, зъбите са разположени на челюстите. Размерът при различните видове се изменя между 2 и 150 см. Африканските представители са значително по-едри. Повечето рибки притежават красива декоративна окраска. Малките видове се чувствуват добре при аквариумни условия. Биологията на размножение е разнообразна. Получаването на потомства при някой все още е трудно, може би защото тези рибки са стенобионти и имат специфични изисквания. Голяма част от харацинидовите са подвижни и плуват в пасаж, по характер са миролюбиви, въпреки че се срещат изявени хищници.

Семейство Тетрагоноптерови

Tetragonopterinae Обхваща 9 рода с около 300 вида южноамерикански риби, обитаващи водите от Южно Мексико до Аржентина.

Род Астинакс Astynax, Baird и Cirado 1854

Сляпа рибка Astyanax fasciatus mexica­nus (Fillip, 1855)

Размери: 8 см.
Местообитание: Под­зем­ните водоеми на Цен­трално Мексико от Тексас до Панама.
Оптимални условия: Температура 20–25°С, pH 7, dH 8–30°H.
Храна: Комбинирана – растителна и животинска.
Полов диморфизъм: перките на мъжките са розовочервени.
Размножение: За разлика от другите харацинидови риби, водата при размножение трябва да бъде по-твърда.
Поведение: Въпреки слепотата си, рибките прекрасно се ориентират. Плуват навсякъде, понякога нападат по-малки видове.
Съвместимост:Отглеждаме ги с по-едри харацинови,барбуси,сомови,лабиринтови.

Род Копела Copella, Myers, 1956

Копела арнолди Copella arnoldi (Regan, 1905)

Размери: 8 см.
Местообитание: басейните на р. Амазонка и Рио Пара.
Оптимални условия: Температура: 24–26°С, рН < 7, dH 2–10°H. Храна: Животинска с малки размери. Полов диморфизъм: мъжките са по-едри, перките им са издължени. Размножение: Прилепва хай­вера си над повърхността на водата. В аквариума на покривното стъкло. Мъжкият периодично овлажнява хайвера. След като личинките проплуват ги захранваме с инфузория и няколко капки размит, твърдостварен жълтък. Поведение: между мъжките се наблюдава съперничество. Плува в горните водни слоеве. Миролюбив вид.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс.

Род Ктенобрикон Ctenobrycon, Eigenmann, 1908

Монетка Ctenobrycon spilurus

(Valenciennes, 1948)

Размери: 8 см. Местообитание: Северната част на Южна Америка. Оптимални условия: Температура 22–24°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: Жива, комбинирана с растителна 3 към 1. Полов диморфизъм: Женската е с овално коремче. Размножение: Двойката хвър­ля до 2000 малки хайверни зрънца. Ембрионите се развиват за 24 часа, личинките проплуват след около 3 де­нонощия. Захранваме ги комбинирано с инфузория и науплюси на артемия. Поведение: Миролюбив вид, плуващ на ята в средните водни слоеве.
Съвместимост:Както Копела Арнолди.

Семейство Харацинидови Haracinidae

Това е най-голямото семейство, обединяващо огромен брой риби от Южна Америка.

Род Гимнокоримбус Gymnocorymbus, Eigenmann, 1900

Тернеция Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895)

Размери:

Местообитание: Парагвай, реките Рио Негро, Ла Плата и бразилския щат Мато Гросо. Оптимални условия: Температура 24–28°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: животинска с малки размери. Полов диморфизъм: гръбната перка на мъжката е заострена. Размножение: Два мъжки с една женска хвърля до неколкостотин малки хайверни зрънца. Ембрионите се развиват за 24 часа, личинките проплуват след около 3 денонощия. Захранваме ги комбинирано с инфузория и науплюси на артемия. Поведение: миролюбива рибка, предпочитаща средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждаме ги както Копела Арнолди.