Вижте клипове в www.facebook.com/

на  страница

столично дружество Акваристика

Клас Риби

Разред Аципенсериформес Acipenseriformesс

Сем.Есетрови

Acipenseridae

Вижте подстраница Есетрови риби
Имат удължено рило и изтъняващо към опашката тяло. То е покрито с рогови образования с различни по форма и големина рогови шипчета.

Чига

Acipenser stellatus

Местообитание: Европа и Западна Азия.
Размери:Максимална дължина 1оо см.В езеро достига 30-55 см.
Оптимални условия: тем­пе­ратура 10–20°С pH>7,Не са подходящи затинени или обрасли с дънна растителност езера.
Храна: Дънни организми (чер­веи, мекотели, включи­телно малки рибки).
Полов диморфизъм:Половата папила на женската е овална и достига полова зрялост след 7 години.Главите и гръдните перки на мъжките след 5 годишна възраст са покрити с белезникакви брадавици.
Размножение: С хормонал­ни инжекции.
Поведение: Типичен дънен вид.
Съвестимост:Отглеждат се с кои,златни рибки и други миролюбиви риби с подходящ размер.

Семейство Полиптеросови

Polypteridae

Нигерийска змиорка

Erpetoichthys calabaricus

Местообитание: Западна Африка, главно Нигерия.
Размери: до 40 см.
Оптимални условия: Тем­пе­ратура 22–28°С, средна твърдост, рН <7.
Храна: Предимно тубифекс,хиромидна ларва и гранули (2-3 мм.).
Полов диморфизъм: мъж­кият 12–14 лъчи на аналната перка, при жен­ска­та 9.
Размножение: С хормо­нал­ни инжекции.
Поведение: Нощен хищни­че­ски начин на живот. Изска­чат от аквариума от въз­можно най-малкия отвор!
Съвместимост;Отглеждат се със средни или голями по-размери не хищни риби.

Разред Шаранообразни, Cyprinoformes

Този разред включва около 4000 вида, обединени в 26 семейства, които живеят в сладките и полусолени води в цял свят. Въпреки различията в размера, формата и оцветяването, видовете от разреда имат общи характерни признаци: Веберов апарат, служещ за възприемане на водното налягане, плавателен мехур, свързан с хранителния тракт.Храната е разнообразна. Получаването на потомство при някои от тях все още е трудно, може би защото тези рибки са стенобионти.

Подразред Харацинидови (Characinoidei)

Подразреда обединява повече от 1400 вида от 14 семейства, но систематиката не е напълно завършена. Харациновидовите са много разпространени в сладките водоеми на тропическа и субтропична Африка и Америка.
Отличителни белези са: малката перка, разположена на гърба до основата на опашката, наличието на люспи, липсата на мустачки, зъбите са разположени на челюстите. Размерът при различните видове се изменя между 2 и 150 см. Африканските представители са значително по-едри. Повечето рибки притежават красива декоративна окраска. Малките видове се чувствуват добре при аквариумни условия. Биологията на размножение е разнообразна. Получаването на потомства при някой все още е трудно, може би защото тези рибки са стенобионти и имат специфични изисквания. Голяма част от харацинидовите са подвижни и плуват в пасаж, по характер са миролюбиви, въпреки че се срещат изявени хищници.

Семейство Тетрагоноптерови

Tetragonopterinae Обхваща 9 рода с около 300 вида южноамерикански риби, обитаващи водите от Южно Мексико до Аржентина.

Род Астинакс Astynax, Baird и Cirado 1854

Сляпа рибка Astyanax fasciatus mexica­nus (Fillip, 1855)

Размери: 8 см.
Местообитание: Под­зем­ните водоеми на Цен­трално Мексико от Тексас до Панама.
Оптимални условия: Температура 20–25°С, pH 7, dH 8–30°H.
Храна: Комбинирана – растителна и животинска.
Полов диморфизъм: перките на мъжките са розовочервени.
Размножение: За разлика от другите харацинидови риби, водата при размножение трябва да бъде по-твърда.
Поведение: Въпреки слепотата си, рибките прекрасно се ориентират. Плуват навсякъде, понякога нападат по-малки видове.
Съвместимост:Отглеждаме ги с по-едри харацинови,барбуси,сомови,лабиринтови.

Род Копела Copella, Myers, 1956

Копела арнолди Copella arnoldi (Regan, 1905)

Размери: 8 см.
Местообитание: басейните на р. Амазонка и Рио Пара.
Оптимални условия: Температура: 24–26°С, рН < 7, dH 2–10°H. Храна: Животинска с малки размери. Полов диморфизъм: мъжките са по-едри, перките им са издължени. Размножение: Прилепва хай­вера си над повърхността на водата. В аквариума на покривното стъкло. Мъжкият периодично овлажнява хайвера. След като личинките проплуват ги захранваме с инфузория и няколко капки размит, твърдостварен жълтък. Поведение: между мъжките се наблюдава съперничество. Плува в горните водни слоеве. Миролюбив вид.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс.

Род Ктенобрикон Ctenobrycon, Eigenmann, 1908

Монетка Ctenobrycon spilurus

(Valenciennes, 1948)

Размери: 8 см. Местообитание: Северната част на Южна Америка. Оптимални условия: Температура 22–24°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: Жива, комбинирана с растителна 3 към 1. Полов диморфизъм: Женската е с овално коремче. Размножение: Двойката хвър­ля до 2000 малки хайверни зрънца. Ембрионите се развиват за 24 часа, личинките проплуват след около 3 де­нонощия. Захранваме ги комбинирано с инфузория и науплюси на артемия. Поведение: Миролюбив вид, плуващ на ята в средните водни слоеве.
Съвместимост:Както Копела Арнолди.

Семейство Харацинидови Haracinidae

Това е най-голямото семейство, обединяващо огромен брой риби от Южна Америка.

Род Гимнокоримбус Gymnocorymbus, Eigenmann, 1900

Тернеция Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895)

Размери:

Местообитание: Парагвай, реките Рио Негро, Ла Плата и бразилския щат Мато Гросо. Оптимални условия: Температура 24–28°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: животинска с малки размери. Полов диморфизъм: гръбната перка на мъжката е заострена. Размножение: Два мъжки с една женска хвърля до неколкостотин малки хайверни зрънца. Ембрионите се развиват за 24 часа, личинките проплуват след около 3 денонощия. Захранваме ги комбинирано с инфузория и науплюси на артемия. Поведение: миролюбива рибка, предпочитаща средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждаме ги както Копела Арнолди.

Род Хасемания Hasemania

Медна тетра

Размери: 5 см.Hasemania nana, (Ellis 1911) Местообитание: Широк ареал на разпространение, обхващащ територията на Бразилия. Оптимални условия: За отглеждане използваме среден по размери аквариум. Осветлението може и да е ярко. Температура 23–28°С, рН <7, dH 2–10°H. Храна: Със малки размери. Полов диморфизъм: Мъжките имат по-стройно тяло и ярко оцветяване. Аналната перка при мъжката е белезникава. Размножение: Хвърлят значително количество едър жълтеникав хайвер. След хвърлянето им заменяме 2/3 от водата с предварително друга със същите физикохимични параметри. Поведение: Мъжките проявяват безобидна нападателност, плуват на ята в средните водни слоеве.
Съвместимост:Както предишния вид.

Род Хемиграмус Hemigrammus Gill, 1958.

Калдовитатус (ромбоидна рибка) Hemigrammus caudovittatus (Ahl., 1925)

Размери: 12 см. Местообитание: Населява водите на река Ла Плата, Аржентина. Оптимални условия: Температура 22–24°С, рН 7, dH 2–10°H. Необходим е добре аериран просторен аквариум. Храна: Отличава се с голям апетит и яде както животинска, така и растителна храна 1:1. Полов диморфизъм: Мъжките се отличават с по-стройното си тяло. Размножение: Една женска на 2 мъжки. Продуктивност 300-800 зърна. След хвърлянето на хайвера подменяме 1/2 от водата. Поведение: Плува на ята в средните и горни водни слоеве. Ако не се храни добре рискуваме растенията в аквариума.
Съвместимост::Отглеждаме ги с по-едри харацинови,барбуси,сомови,лабиринтови.

Грацилис Hemigrammus еrythrozonus (Durbin, 1909)

Размери: 4 см. Местообитание: Населява водите на Гвияна. Оптимални условия: Може да я отглеждаме в среден по размери добре озеленен аквариум. Температура 24–28°С, рН <7, dH 2–10°H. Храна: Използва за храна предимно живи организми с малки размери. Полов диморфизъм: Мъжкият е по-малък (3,5 см) и строен. Размножение: Продуктивността е между 100 и 300 зрънца. След хвърлянето им отделяме родителите, а аквариума затъмняваме. Поведение: Миролюбива, дори плаха рибка. Плува на ята в средните и дънни водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас и Анциструс

Род Хифесобрикон Hyphessobrycon, Durbin, 1908.

Характерен белег за рода е четириъгълната гръбна перка.

Фламеус (Тетра фон Рио) Hyphessobrycon flammeus (Myers, 1924)

Размери: 4 см. Местообитание: Водоемите на Бразилия. Оптимални условия:. Температура 22–28°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: Предимно животинска с малък размер. Полов диморфизъм: Женските са с добре оформено коремче. Размножение: Два мъжки с една женска хвърлят до някол­ко­стотин малки хайверни зрънца. Ембрионите се развиват за 24 часа, личинките проплуват след около 3 денонощия. Захранваме ги комбинирано с инфузория и науплюси на артемия. Поведение: Дружелюбна риб­ка, плуваща на ято в средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс.

Черен неон Hyphessobrycon herbertaxelrodi

Размери: 4 см. Местообитание: Водоемите на Бразилия и Парагвай. Оптимални условия: Температура 22–28°С, рН Храна: Предимно животинска с по-малък размер. Полов диморфизъм: Женската е с добре оформено коремче. Размножение: Много важна е стерилността в аквариума за размножение, както и приготвянето на водата. Опитните акваристи използват вода от природни източници. Поведение: Миролюбива риб­ка, плуваща на ята в тъмни­те участъци на аквариумa.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас и Анциструс.

Шолци Hyphessobrycon scholzei, Ahl, 1937

Размери: 5 см. Местообитание: Водоемите на Бразилия и Парагвай.
Оптимални условия: Температура 22–28°С, рН <7, dH 2–10°H.
Храна: Предимно животинска с по-малък размер.
Полов диморфизъм: Мъжките са по-стройни и по-малки. Размножение: Продуктивността е значителна- 400–600 хайверни зрънца. След размножението подменяме 1/ 2 от водата с нова. Поведение: Спокоен вид, плуващ на ята в средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас и Анциструс.

Серпас Hyphessobrycon serpae (Bodlenger, 1900)

Размери: 4,5 см. Местообитание: Водните басейни на Амазонка и Парагвай. Оптимални условия: Температура 22–26°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: Предпочитат живи организми. Полов диморфизъм: Мъжките са по-стройни с добре абележими бели ръбове на коремните и аналната перки. Размножение: Осветлението е непряко, слабо. Поведение: Плуват на ята в средните и долни слоеве. По нрав са нападателни към по-малките видове.
Съместимост:Както предишния вид.

Род Мегаломодус Megalamphodus Eisemann, 1915

Червен фантом Megalamphodus sweglesi (Gery, 1961)

Размери: 4 см. Местообитание: Река Парагвай и бразилската провинция Мато Гросо. Оптимални условия: Температура 22–26°С, рН <7, dH 2–6H°С Храна: Предимно живи малки организми и суха с малки размери. Полов диморфизъм: В коремчето на полово зрялата женската се виждат хайверните зрънца, а мъжкият е по-строен и със заострен край на гръбната перка с бял кант. Размножение: Хвърлят до 300 хайверни зрънца. Поведение: Спокоен и миролюбив вид, плуващ във средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас, Анциструс.

Род Моенкаузия Moenkhaysia, Eigenmann, 1903

Брилянтена тетра Moenkhausia pittieri

Размери: 6 см. Местообитание: Водоемите на Венецуела. Оптимални условия: Температура 24–28°С, рН < 7, dH 2–10°H. Храна: Разнообразна с по-малък размер. Полов диморфизъм: мъжката е със заострена горна перка. Размножение: Двойката хвърля до няколкостотин хайверни зрънца. Ембрионите се развиват за 24 часа, личинките проплуват след около 3 денонощия. Захранваме ги комбинирано с инфузория и науплюси на артемия.Поведение: Плува на ята в средните водни слоеве.
Съместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс.

Санта филомена – червеноока рибка Moenkhausia sanctae filomenae, (Steindachner, 1900)

Размери: 7 см. Местообитание: Живее в р. Парагвай. Оптимални условия: Температура 22–26°С, рН 7, dH 2–10°H Храна: Всеядна. Полов диморфизъм: Мъжките са с по-стройно тяло. Размножение: Хвърлят до 600 зрънца. Личинките са плашливи и се притаяват в ъглите. Нужна е сортировка на малките, за избягване на канибализъм. Поведение: Плува на ята в средните и горни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс.

Род Нематобрикон Nematobrycon Eigenmann, 1911

Кралска тетра (палмери) Nematobrycon palmeri Eigemann, 1911

Размери: 5 см. Местообитание: Западна Колумбия.

Оптимални условия: Необходим е просторен аквариум. Светлината е разсеяна, даваща възможност за създаването на тъмни участъци. Температура 23–27°С, рН <7, dH 2–8°H

Храна: Всеядна, но с по-малки размери. Полов диморфизъм: Мъжките са по-едри и ярко оцветени. Последният лъч на гръбната перка е издължен.Размножение: Хвърля хайвер в общия аквариум. Продуктивността не е висока – до 100 зрънца. Поведение: Кралската тетра плува на ято в полутъмните участъци на аквариума. По някой път мъжките проявяват нападателност.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс.

Род Парахиродон Paracheirodon, Gery 1910

Неонова рибка

Paracheirodon innesi (Myers, 1936)

Размери: 6 см. Местообитание: Открита е в горните притоци на Амазонка, р. Рио Путумайо. Оптимални условия: Светлината е разсеяна, водата е престояла, температура – 20-26°С, рН < 7, dH 2-8. Необходима е добра хигиена в аквариума. Храна: Приема се храна с по-малки размери. Полов диморфизъм: женската е по-едра, с добре оформено коремче. Размножение: Водата трябва да е мека до dH 2°H, рН <<7. Задължителна е стерилност на аквариума и затъмнени участъци. Аквариумът е с разсеяна светлина. Опитните акваристи използват вода от природни източници. Поведение: Плува на ята в тъмните участъци на аквариума. Създадени са воални и диамантени породи.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс

Червен неон
Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956)

Размери: 5 см. Местообитание: Водоемите на Венецуела, Колумбия, Западна Бразилия Оптимални условия: Среден по размери аквариум с разсеяна светлина. Температура 23–28°С, рН < 7, dH 2–8°H. Храна: Трябва да бъде с малки размери. Полов диморфизъм: Женската е с добре оформено коремче и е по-едра. Размножение: Хвърля до 500 зрънца в рН 6, dH 1°H.Температура с 2°С над тази, с която ги отглеждаме. Аквариумът е с разсеяна светлина. Опитните акваристи използват вода от природни източници. Поведение: Плува на ята в тъмните участъци на аквариума.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс и миролюбиви американски цихлиди.

Род Пристела Pristella

Пристела
Pristella Riddlei (Meek, 1907)

Размери: 5 см. Местообитание: Обитава района на северните притоци на Амазонка до Гвиана и Венецуела включително. Оптимални условия: Среден по размери аквариум с ярка светлина. Температура 23–27°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: С малки размери. Полов диморфизъм: Женската е с добре оформено коремче и малко по-едра. Размножение: Чифтът хвърля до 400 зърна. Поведение: Миролюбив вид, плуващ на ято в средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс и миролюбиви американски цихлиди.

Род Тайерия Thayeria Eigenmann, 1908.

Хокейка Thayeria boehlkei, Weitzmann, 1957)

Размери: 6 см. Местообитание: Разпростра­нена е в басейна на р. Амазонка. Оптимални условия: Отглеждаме ги в просторен аквариум с осигурено място за плуване. Температура 22-28°С, рН < 7, dH 2–10°H. Храна: Храни се с апетит както със животинска, така и с растителна храна. Полов диморфизъм: мъжкият е по-строен. Размножение: Продуктивността е значителна – до 1000 зърна. След хвърлянето им заменяме 2/3 от водата с друга със същите физикохимични параметри. Поведение: Общителни и миролюбиви рибки. Предпочитат да плуват на ята в средните и горни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс,миролюбиви американски цихлиди.

Семейство Алестинови Alestiinae

Включва 13 рода с около 100 вида обитаващи пресноводните водоеми на Африка рибки.

Род Микралестес Micralestes boulenger, 1888

Конгоанска тетра Phenacogrammus (Micralestes) interruptus

Размери: 8 см. Местообитание: Централна Африка – басейна на р. Конго. Оптимални условия: Темпе­ратура 24–27°С, рН <7, dH 2–6°H Храна: Предпочита жива храна, личинки на водни насекоми, даваме и растителна. Полов диморфизъм: При мъж­ките гръбната перка е издължена, а средните лъчи на опашната перка са във вид на копие. Размножение: Размножението е проблемно, важна е добрата хигиена в аквариума и предварителното подготвяне на двойката. Мъжкият активно преследва женската, която хвърля до 500 хайверни зрънца. Изваждаме родителите и сменяме до 2/3 от водата и затъмняваме аквариума. След 6 дни личинките се появяват и ги захранваме комбинирано с инфузирия и науплюси на артемия. Поведение: Мъжките проявяват нападателност към себеподобните. Конгоанската тетра плува на ята в средните и горни водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс,миролюбиви американски цихлиди.

Род Алестeс Аlestes, Muller и Troschel, 1845

Алестeс Alestes longipinnis (Günther, 1864)

Размери: 13 см. Местообитание: Разпростра­нена е в тропическа Западна Африка. Оптимални условия: Температура 22-26°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: Храни се с апетит с дрозофила или друга животинска храна на повърхността. Полов диморфизъм: Мъжкият е по-строен с удължена гръбна перка. Размножение: Важна е предварителната подготовка на чифта. Поведение: Общителни и миролюбиви рибки. Предпочитат да плуват на ята в горните водни слоеве. Задължително покриваме аквариума, тъй като изскачат.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс,миролюбиви американски цихлиди.

Семейство Лебесинови Lebiasinidae

Обхваща 6 рода с около 50 вида пресноводни южноамерикански риби .

Род Нанностомус Nannostomus Gunter 1879.

Нанностомус Nannostomus Beckfordi aripirangensis (Gunter)

Размери: 6,5 см. Местообитание: Гвиана и басейна на р. Амазонка. Оптимални условия: Температура 24–26°С, рН <7, dH 2–6°H. Храна: Жива с малки размери, както и растителна. Полов диморфизъм: Мъжките са по-ярко оцветени в червено, женските са значително по-бледи и имат коремче. Размножение: Хвърлят до 150 хайверни зърна. Поведение: Между мъжките се наблюдават незначителни дрязги, иначе рибките са спокойни, плуващи в средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с малки харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс,миролюбиви американски цихлиди.

Нанностомус (пецилобрикон) екуис Nannostomus Eques

Местообитание: Населява средното течение на Амазонка и Рио Негро. Размери: 5 см. Оптимални условия: Температура 22–28°С, рН 7, dH 2–10°H Храна: Любима храна е дрозофила (плодова мушица) и личинки на комари. Полов диморфизъм: мъжката има бял кант на коремната и анална перка. Размножение: Прилепят до 50 хайверни зърна си по листата на водните растения. Поведение: Миролюбив вид, предпочитащ горните и средни водни слоеве. Уникално е, че се държи наклонен под 46°С. При опасност започва да плува хоризонтално и мълниеносно изчезва.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с по-малки харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс,миролюбиви американски цихлиди.

Нанностомус маргинатус Nannostomus marginatus

Местообитание: Бразилия и реките Суринам, Пара, Рио Капин. Размери: 3,5 см. Оптимални условия: 24–26°С, рН <7, dH 2–8°H Храна: предимно жива с по-малки размери. Полов диморфизъм: мъжките имат характерна белезникава с черен кант анална перка. При женската тя е прозрачна с триъгълна форма. Размножение: Хвърлят на порции до 50 хайверни зърна, след което затъмняваме съда и изваждаме родителите. Поведение: Миролюбива и нежна рибка, предпочитаща средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с мзлки харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс,миролюбиви американски цихлиди.

Семейство Пиранови Serrasalmidae

Рибите от това семейство обитават сладките води на Южна и Централна Америка. Не всички са със хищническо поведение. Някой видове се хранят с водна растителност и плодове. Отглеждат се в просторни, добре аерирани аквариуми. Пирановите рибки предпочитат да плуват в пасаж. В него се наблюдава йерархия с изявени лид

ери.

Род Метинис (Metynnis) Cope, 1878;

Огледален метинис Metynnis hypsauchen

Размери: 15 см. Местообитание: Гвиана, Бразилия, Парагвай. Оптимални условия: Температура 24–28°С, pH <7, dH 2–8°H Храна Растителна и животинска Полов диморфизъм: Аналната перка при женската е розова. Размножение: Размножава се в ято. Поведение: Плашливи рибки, плуващи в ято в средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждат се съвместно с харацинови,миролюбиви барбуси,данио,сомчета от род Коридорас,Анциструс,Гибицепс и миролюбиви американски цихлиди.

Род Серазалмуси Sereasalmus 1878 Serrasalmus nattereri,(Kner 1878)

Червена пираня Serrasalmus nattereri

Размери: 25 см. Местообитание: От Гвиана до р. Ла Плата. Оптимални условия: Температура 23–27°С, рН < 7, dH 2–10°H. Храна: животинска. Полов диморфизъм: мъжката е с розови гърди и оттенък, а женската е по-жълтеникава. Размножение: Хвърля хайвера в ями. Поведение: Хищническо поведение.
Съвместимост:Отглежда се самостоятелно!

Род Колосома, Colossoma, Eicenmann и Kennedy, 1903

Черна пираня Colossoma brachypomus (Culvier, 1817)

Размери: 60 см. Местообитание: Басейна на р. Амазонка. Оптимални условия: Темпе­ра­тура 22–28°С, рН 7, dH 2–10°H. Храна: Всеяден вид. Приема лакомо растителна и животинска храна. Полов диморфизъм: Мъжкият е с леко изострена гръбна перка, а аналната е назъбена. Размножение: Хвърля до 2000 хайверни зрънца в ями. Поведение: Хищническо поведение.
Съвместимост:Отглежда се самостоятелно!Местообитание: