Сем. Хоботно-муцунови риби Mastacembelidae

Род Същински хоботно-муцунести риби
Masatcembelus, Gronovius, 1763

Петнист мастацембелус


Mastacembelus aculeatus (Hammilton-Buchanan, 1822)
Размери: 35 см.
Местообитание: Живее във водоемите на източна Индия, като може да се открие и във крайбрежните полусолени води.
Оптимални условия: Температура 22­–28°С, pH 7, dH 4–20°H, Соленост 1,5–3‰
Храна: Предимно животнинска, състояща се от дънни организми.
Полов диморфизъм: Полово зрелите женски имат добре оформено коремче.
Размножаване: Размножението е сезонно. Желателно е да се пусне една женска с 2–3 мъжки, като на дъното постовяме решетка. През няколко дни преместваме рибките в друг подобен съд. След като проплуват, захранваме личинките с микрочервеи (нематоди) и науплюси на артемия.
Поведение: Предпочита да се притаяват, дори зариват в пясъка. По-активни са през нощта.

Разред Четиризъбовидни
Tetraodonformes

Сем. Четири зъбо­видови (Риби кучета)
Tetraodondidae

Род Четиризъби
Tetraodon, Linneus 1758

Зелен Тетраодон (Рибка балон) Tetraodon fluviatilis (Hamilton-Buckanan, 1812)


Размери: 17 см.
Местообитание: Обитава морските полусолени и сладководни води по цялото крайбрежие на Индия и Южна Азия.
Оптимални условия: Температура 24­-28°С, pH>7, dH 10-30°H, Соленост 3–5‰
Храна: Хранят се и животинска и с растителна храна.
Полов диморфизъм: Мъжките са със зеленикав оттенък, а женските с жълтеникав.
Размножаване: Хвърлят на почистен камък. Мъжките се грижат за потомството. След проплуването на личинките бащата се отстранява, а тях захранваме с науплюси на артемия. Желателна е сортировка, за избягване на канибализъм.
Поведение: Агресивен вид, постоянно враждуващ със себеподобните си и околните риби.

Разред Антеринообразни, Antheriniformes

Сем.Меланотениеви
Melanotaeniidae

Предствавителите на това семейство обитават пресните и полусолени водоеми на Австралия и Нова Гвинея.

Род Мелонотения
Melanotaenia, Gill, 1862

Небесна дъга (Меланотемия макулохи)
 Melanotaenia maccullochi, Ogilby, 1915

Размери:7 см.
Местообитание: Живее в река Жардине, Австралия.
Оптимални условия: Температура 18–23°С, pH>7, dH 10–20°H, Соленост 2–5‰.
Храна: Съотношението между животинската и растителна храна е 5:1.
Полов диморфизъм: Мъжките са по-стройни с по-интензивни цветове, особено през размножнителния период.
Размножаване: Женската хвърля сред водните растения по няколо хайверни зърна ежедневно. Отделяме личинките и ги захранваме отделно с инфузория и науплюси на артемия. Провеждаме сортировка.
Поведение: Миролюбива риба, плуваща бавно на ята в горните водни слоеве.

Сем. Атеринови
Atherinidae

Представителите на семейството са морски и сладководни риби, живеещи повсеместно.

Род Бедотия
Bedotia, Regan, 1903

Бедотия геай
Bedotia geayi, Pellegrin, 1907


Размери: 10 см.
Местообитание: Остров Мадагаскар.
Оптимални условия: Температура 22­–26°С, pH>7, dH 10–20°H.
Храна: Хранят се както с животинска, така и с растителна храна.
Полов диморфизъм: При мъжките перките са с розов оттенък. Те са и по-стройни и малки.
Размножаване: Хвърлянето на хайвера продължава няколко дни. Продуктивността не е голяма, но за сметка на това родителите не унищожават потомството си. Веднага след проплуването на личинките ги захранваме с науплюси на артемия или на циклопс.
Поведение: Миролюбива подвижна рибка, плуваща на малки ята в средните и горни водни слоеве.

Хибриди

Пъстър папагал,

Размери: 20 см.

Местообитание: Някои авто­ри смятат, че е получен в резултат на кръстосване на Cichla­soma citrinellum и на албиносна форма на Heros severus, но това не е сигурно. Може би рибата е обект на генно инженерство.
Оптимални условия: Температура 22­–28°С, pH>7, dH 4–20°H.
Храна: Всеяден вид.
Полов диморфизъм: Не е ясно изразен.
Размножаване: Полученото потомство е сивокафяво. Явно чрез храната или чрез друго въздействие се получават червената, оранжевата, синята и зелена порода, като първите две са трайно оцветени, а другите постепенно избледняват.
Поведение: Между рибите се наблюдават дрязги и пазене на опрелелена територия.Съвместимост:Отглежда се с едри цихлиди,сомове или най-добре самостоятелно.

Хибриден толстолоб
Hypophthalmichthis nobilis, Rich X Hypophthalmichthis molitrix Val.

Размери:Достига около 40 см в аквариум или малко езерце,а в язовири до 1 м.
Местообитание: Хибрид, полу­чан при кръстосване на пъстър и бял толстолоб, а те произхож­дат от водоемите на Източна Азия – от Амур до Южен Китай.
Оптимални условия: Температура 18­–25°С, pH 6,5–7,5, dH 2–8°H. Чувствителна е към кислороден дефицит.
Храна: Храни се с фито- зоопланктон,размити отстацъци от храната
Полов диморфизъм: Полово зрели рибките стават след 5 години. Мъжките имат характери иглички по вътрешната част на гръдните перки.
Размножаване: С хормонални инжекции. Ембрионите се развиват за 22–36 часа, а след 3–5 денонощия захранваме личинките с науплюси на артемия.
Поведение: Плува на ята. Миролюбив вид, подходящ за отглеждане в декоративното езерце или голям(400 л) аквариум.
Съвместимост:Отглеждаме ги с миролюбиви шаранови риби.