Разред Лабиринтовидни риби, Anabantoidei

Сем.лабиринтови

Anabantidae

Ареалът на разпространение обхваща Южна Азия и Индокитай, включително Корея и Индонезия, а така също Централна и Южна Африка. Там те живеят в силно заблатени водоеми, гъсто обрасли с водна растителност при минимално съдържание на разтворен кислород. Приспособени са към тези условия благодарение на спомагателния дихателен орган, наречен лабиринт. Чрез него рибите дишат и атмосферен въздух, който поемат периодично от повърхността.

Род Анабас, Anabas

Cuvier и Cloquet, 1816 г.

Анабас (Катереща се рибка)

Anabas testudineus (Bloch, 1795)
Местообитание: Бавнотечащите води на Индия, Южен Китай до индонезийските острови.
Размери: до 23 см.
Оптимални условия: Температура 20–30°С, pH 7, dH<30°H.
Храна: Непретенциозна към храната, храни се с жива и растителна.
Полов диморфизъм: Мъжкият има изпъкнал анален отвор.
Размножение: Хвърлят обикновено нощем няколко хиляди хайверни зрънца близо до повърхността без да правят гнездо. Изваждаме родителите. След третото денонощие личинките проплуват и ги захранваме с инфузории.
Поведение: Рибката е агресивна към себеподобните си, но е и много плашлива.
Съвместимост:Отглеждаме ги в закрит аквариум самостоятелно.

Род Бета

Betta Bleeker, 1850.

Бета (Бойна рибка)

Betta splendens, Regan, 1909
Размери: 6 см.
Местообитание: Живее в сил­но за­блатените води на Индокитай.
Оптимални условия: Температура 24–28°С, pH 7, dH 2–10°H.
Храна: Предпочита животинска.
Полов диморфизъм: Мъжките имат особено ефектни удължени перки.
Размножение: Мъжкият строи гнез­до от мехурчета и след като е готово започва половия акт. Женските веднага изваждаме, а след като личинките заемат хоризонтално положение изваждаме и мъжкия. Захранваме ги с  инфузория и науплюси на артемия.
Поведение: Мъжките проявяват агресивност един към друг, както и към други бавноподвижни риби.
Съвместимост:Правилно е особено възрастните мъжки да се отглеждат самостоятелно

Национален стандарт за оценка на бети

1. Форма на тялото…20 т.
2. Цвят ………….15 т.
3. Перки………… 30 т.
4. Общо впечатление..20 т.
5. Състояние и поведение15 т.
Общо:100 т.

Род Колиза

Colisa Cuvier, 1831 г.

Колиза Лалия, Colisa lalia (Hamilton-Buchanan, 1822)

Размери: 5 см.
Местообитание: Разпространена в речните басейни на реките Инд, Ганг и Брахмапутра.
Оптимални условия: Температура 22–28°С, pH<7, dH 2–10°H.
Храна: Животинска с по-малки размери.
Полов диморфизъм: Гръбната перка при мъжките е заострена, а при женските закръглена.
Размножение: Мъжкият строи малко по размери, но високо гнездо от въздушни мехурчета, грижата за малките поема мъжкия. След като личинките проплуват отстраняваме бащата, захранваме ги с инфузория, поради малкия им размер.
Поведение: Лесно се плаши. Отглеждаме я с други миролюбиви видове риби.
Съвместимост:Отглеждаме ги с малки видове харацинидови,барбуси,данио,лабилинтови,сомчета от родове Коридорас,Анцистрос

Род Макропод

Macropodus Sherborn, 1928.

Макропод, Райска рибка

Macropodus opercularis (Linnaeus, 1758)

Местообитание: Обитава водо­емите на югоизточна и източна Азия.
Размери: 9–10 см.
Оптимални условия: Температура 16–26°С, pH 7, dH 4–20°H.
Храна: Всеяден вид.
Полов диморфизъм: Мъжките се отличават с издължените лъчи на перките.
Размножение: Подобно на другите лабиринтови риби.
Поведение: Предпочитат повърхностните водни слоеве.Проявяват известна агресивност.
Съвместимост:Отглеждаме ги най-добре с други едри лабиринтови риби,барбуси,сомчета
,

Род Сверихтис

Sphaerichthys, Canestrini1860

Шоколадово гурами

Sphaerichthys osphromenoides, Canestrini1860
Размери: 5–6 см.
Местообитание: Среща се в бедните на минерални соли водоеми на Индонезия и Малайзия.
Оптимални условия: Температура 25–30°С, pH 6–6,5, dH 2–6°H.
Храна: Животинска с малки раз­мери – дрозофила, личинки на насекоми.
Полов диморфизъм: Непосредствено преди размножение долната част на женската се оцветява в червено.
Размножение: Брачният танц включва интересни кръгови движения на двойката, която хвърля между 40 и 80 кремаво оцветени двумилиметрови хайверни зрънца. Женската с помощта на мъжката гълта хайвера. В продължение на 2 седмици тя ги инкубира в своето гърло. Новоизлюпените личинки захранваме с науплюси на циклопси и артемия.
Поведение: Миролюбива рибка.
Съвместимост:Отглеждаме ги с малки видове харацинидови,барбуси,данио,лабилинтови,сомчета от родове Коридорас,Анцистрос

Род Трихопсис

Trichopsis Ganestrini, 1860

Малък трихопсис

Trichopsis pumilus (Arnold, 1936)

Размери: 6 см.
Местообитание: Индокитай.
Оптимални условия: Температура 22–26°С, pH 7, dH 2–10°H.
Храна: Животинска с малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжките имат червеникави ивици, правят малко гнездо под широки плуващи гнезда.
Размножение: Хвърлят хайвера под листа. Захранваме личинките с инфузории и твърдосварен жълтък.
Поведение: Миролюбива рибка. Мъжките издават тихи специфични звуци.
Съвместимост:Отглеждаме ги с малки видове харацинидови,барбуси,данио,лабилинтови,сомчета от родове Коридорас,Анцистрос

Род Трихогастри

Trichogaster Sterki, 1878

Петнист трихогастер

Trichogaster trichopterus (Pallas, 1777)

Размери: 10 см.
Местообитание: Водоемите на Индокитай.
Оптимални условия: Температура 24–28°С, pH 7, dH 4–20°H.
Храна: Всеяден вид.
Полов диморфизъм: Мъжките имат заострена гръбна перка.
Размножение:  Мъжкият построява гнездо от пяна и след брачен танц женската хвърля около 1000 много леки хайверни зрънца. Бащата поема грижата за поколението, а майката се отделя. След проплуването на личиникте ги захранваме с инфузория и твърдосварен жълтък. След седмица даваме науплуси на артемия и на циклопси. Нужно е температурата да е постоянна. Необходимо е аквариумът да е покрит със стъкло. Още на третата седмица провеждаме сортировка
Поведение: Спокойна и сравнително миролюбива рибка.
Съвместимост:Отглеждаме ги с харацинидови,барбуси,данио,лабилинтови,сомчета от родове Коридорас,Анцистрос

Трихогастер леери (Бисерен трихогастер)

Trichogaster leeri

Размери:  12 см.
Местообитание: Водоемите на Малайзия (Борнео и Суматра)
Оптимални условия: Температура 24­–28°С, pH 7, dH2–10°H.
Храна: С малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжките имат характерната за рода издължена гръбна перка, и гърдите са оцветени розово.
Размножение: Размножават се подобно на петнистия трихогастер, но температурата е 28–30°С.
Поведение: Изключително мирна, дори боязлива рибка.
Съвместимост:Отглеждаме ги с малки видове харацинидови,барбуси,данио,лабилинтови,сомчета от родове Коридорас,Анцистрос

Национален стандарт
за оценка на трихогастри

1. Големина10 т.
2. Форма на тялото15 т.
3. Форма на перките10 т.
4. Качество на цветовете20 т.
5. Оцветяване на тялото20 т.
6. Оцветяване на перките15 т.
7. Еднаквост на партньорите10 т.
Общо:100 т.

Род Хелостома

Helostoma Cuvier, 1924.

Целуващо се гурами

Helostoma temminkii (Cuvier-Valenciennes, 1832)
Размери: Максимален 30 см, в аквариум 15 см.
Местообитание: Застоялите води на Тайланд и Малайзия
Оптимални условия: Температура 22–28°С, pH 7, dH 2–10°H.
Храна: Всеяден вид. Приема храна с малки размери.
Полов диморфизъм: Женската е с по-закръглено коремче.
Размножение: Хвърлят хайвера близо до повърхността без да строят гнездо или полагат грижи за него. Личинките се захранват с голямо количество инфузории и голямо количество планктон.
Поведение: Сравнително миролюбив и общителен вид, намиращ се в постоянно движение. Названието си тези рибки са получили благодарение на честото допиране на устните си, създаващо впечатление, че се целуват.
Съвместимост:Отглеждаме ги с по-едри видове харацинидови,барбуси,данио,лабилинтови,сомчета от родове Коридорас,Анцистрос